Atteikuma tiesības

Atteikuma tiesības

Klientam, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju (fiziska persona- kas iegādājas preci nolūkam, kas nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), atbilstoši normatīvajiem aktiem 14 dienu laikā no Pasūtījuma piegādes, ir tiesības realizēt atteikuma tiesības. Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no distances līguma (no distances līguma veidā pasūtītās preces vai pakalpojuma)

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš.

Atteikuma tiesības ir izmantojamas 14 dienu laikā: no līguma noslēgšanas dienas - ja noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu no preces piegādes dienas - ja pasūtīta prece no pēdējās preces piegādes dienas - ja pasūtījumā iekļautas vairākas preces no pēdējās preces partijas vai daļas piegādes dienas - ja piegāde veicama pa partijām vai daļām no pirmās preces piegādes dienas - ja līgumā paredzēta regulāra preču piegāde Atteikuma tiesības ir izmantojamas 1 gada laikā, ja tirgotājs nav informējis par atteikuma tiesībām un nav nodrošinājis "atteikuma veidlapu" Svarīgi! Tirgotājam ir pienākums pierādīt patērētāja informēšanas pienākuma izpildi.

Atteikuma tiesību izmantošana.

Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē "paziņošanu" par atteikšanos no pasūtījuma, proti, "paziņojuma par atteikumu" iesniegšanu vai nosūtīšanu tirgotājam Atteikšanās paziņošanai patērētājs var izmantot tirgotāja nodrošinātu un patērētāja aizpildītu "atteikuma veidlapu" vai citu brīvā formā iesniegtu vai izteiktu "paziņojumu par atteikumu" "Paziņojumu par atteikumu" patērētājs var nosūtīt pa pastu, vai iesniegt personīgi Ja patērētājs piekrīt, "paziņojuma par atteikumu" nosūtīšanai var tikt izmantota tirgotāja piedāvāta interneta mājas lapas forma Svarīgi! Atteikuma tiesības ir izmantotas, ja "paziņojums par atteikumu" ir nosūtīts vai iesniegts atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Atteikuma tiesību izmantošanas faktu pierāda, piemēram, pasta sūtījumu apstiprinoši dokumenti vai tirgotāja pārstāvja apliecinājums par "paziņojumu par atteikumu" pieņemšanu Tirgotājam ir pienākums patērētājiem izsniegt, piegādāt vai citādā veidā nodrošināt "atteikuma veidlapu" (paraugs MK 255 pielikuma B daļā) Svarīgi! Patērētājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanas faktu ("paziņojuma par atteikumu" nosūtīšanu vai iesniegšanu termiņā), tādēļ "atteikuma paziņošanu" ieteicams veikt rakstveidā, pieprasot, saņemot un saglabājot pierādījumus Svarīgi! Normatīvajos aktos ir paredzēti gadījumi, kuros atteikuma tiesības nav izmantojamas Atteikuma tiesību izmantošanas sekas: Līgumu izbeigšanās - tiek izbeigts noslēgtais distances līgums un visi ar to saistītie papildu līgumi Piegādātās preces - patērētājs 14 dienu laikā no "paziņojuma par atteikumu" nosūtīšanas vai iesniegšanas dienas nogādā vai nosūta tirgotājam saņemtās preces Patērētāja veiktie maksājumi - tirgotājs 14 dienu laikā no "paziņojuma par atteikumu" saņemšanas dienas atmaksā patērētājam visus par pasūtījumu veiktos maksājums, izņemot summu, kas pārsniedz tirgotāja piedāvātās "parastās" piegādes izmaksas Svarīgi! Tirgotājs ir tiesīgs aizturēt atmaksu patērētājam līdz preces vai tās nosūtīšanu apliecinošu dokumentu saņemšanai Patērētāja tiesības lietot iegādāto preci atteikuma tiesību izmantošanas laikā: Tiesības pārbaudīt preci - patērētājs ir tiesīgs lietot preci, lai noskaidrotu tās īpašības un veidu, kā arī, lai to pārbaudītu Patērētāja atbildība - patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas Svarīgi! Preces lietošana tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei veicama, tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā Atteikšanās no pakalpojuma: Patērētājs nevar atteikties no pilnībā sniegta pakalpojuma - ja pakalpojuma sniegšana atteikuma tiesību termiņā ir uzsākta ar skaidru patērētāja piekrišanu un pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu Patērētājs var atteikties no pakalpojuma, kura sniegšana nav pabeigta - ja pakalpojuma sniegšana atteikuma tiesību termiņā: ir uzsākta ar skaidru patērētāja piekrišanu Svarīgi! Patērētājam ir jāmaksā proporcionāla maksa par atteikuma tiesību laikā saņemto pakalpojumu - ja tirgotājs par to ir informējis patērētāju Atteikšanās no digitālā satura: Patērētājs nevar atteikties no digitālā satura, kura piegāde ir uzsākta - ja digitālā satura piegāde atteikuma tiesību termiņā: ir uzsākta ar skaidru patērētāja piekrišanu un pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu Patērētājs var atteikties no digitālā satura, kura piegāde nav uzsākta. Brīdī, kad saņemiet preci, lūdzu pārliecinieties vai tā atbilst pasūtītajai – ražotājs, modelis, izmērs, krāsa un citi svarīgi parametri. Ja preces saņemšanas veids Jums ir izvēlēts ar kurjeru, lai izvairītos no pārpratumiem, pamanot uzskatāmus bojājumus iepakojumam, lūdzam jautāt kurjeram tos piefiksēt preces piegādes pavadveidlapā. Šāda darbība palīdzēs noteikt to, vai prece bojāta piegādes laikā! Ja precei ir bojāts iepakojums vai tā liekas aizdomīga, Jums ir tiesības preci nepieņemt jau piegādes brīdī. Atcerieties, izsūtot preci atpakaļ Jums jānodrošina tās iepakojums tāds, lai transportējot precei nevarētu rasties bojājums. Lai, izvairītos no pārpratumiemiem, mēs iesakam preci nosūtot atpakaļ arī apdrošināt, pretējā gadījumā par preces boajājumiem atbildību uzņemieties Jūs.

Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@organicshop.lv. Sūdzība tiks izskatīta 5 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi. Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot: - vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju; - iesnieguma iesniegšanas datumu; - strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem: - Informācija par strīdu risināšanas procesu: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process - Informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi: www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze - Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Links uz SIT platformu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV

Slēdzot distances līgumu atteikuma tiesības Jūs nevarat izmantot:

ja esat iegādājies audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu un atvēris tā iepakojumu;

ja Jūs slēdzat līgumu, kas saistīts ar azartspēļu vai izložu pakalpojumiem;

ja Jums tiek piegādāta prece, kas ātri bojājas vai tai drīz beidzās derīguma termiņš;

ja prece tiek izgatavota pēc Jūsu norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

ja Jūs esat atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (kā - apakšveļa, zeķes un zeķubikses, smaržas, ausīs ieliekamās audio austiņas, zobu birste, epilators,bārdas skuveklis, bārdas/matu trimmeris, matu taisnotāji, un citas tamlīdzīga rakstura preces)

 

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jūs varat atgriezt preci, nosūtot preci ar Latvijas Pasta starpniecību uz SIA DAMASCENA juridisko adresi: Rīgā, Jūrmalas gatve ielā 99-117, LV-1029 kopā ar atteikuma veidlapu. Atgriežot preci Latvijas Pasta nodaļās ir jānodrošina atbilstošs transportēšanas iepakojums - oriģinālajam preces iepakojumam obligāti jābūt iepakotam citā transportēšanas iepakojumā. Ar Latvijas Pasta starpniecību var atgriezt preces, kuru svars ir līdz 20 kg.

 

ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA