Lietošanas noteikumi

Vispārējie noteikumi

Pasūtot preci ar interneta veikala www.organicshop.lv starpniecību, Klients piekrīt preces pārdošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi), kuri izskaidroti zemāk. Minētie Noteikumi, kā arī Vietnē izvietota informācija par preci ir publiskā oferta. Savstarpējās attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana. Pārdevējs atstāj sev tiesības veikt grozījumus šajos Noteikumos.

 

Reģistrācija

Pārdevējs nav atbildīgs par informācijas, kuru Klients norāda reģistrācija formā, precizitāti un ticamību.

Klients apņemas neizpaust savu lietotāja vārdu un paroli, kurus norādīja reģistrācijas formā. Ja Klientam radušās aizdomās par lietotāja vārda vai paroles izpaušanu vai ir radušās aizdomas par to izmantošanu no trešo personu puses, Klients apņemas nekavējoties par to informēt Pārdevēju, nosūtot vēstuli ar elektroniskā pasta starpniecību Klientu apkalpošanas dienestam. Vēstuli ir jānosūt no reģistrācijas formā norādītas elektroniskās adreses.

 

Pasūtījuma noformēšana un tā izpildes termiņi

Klients var noformēt Pasūtījumu izvēloties sev iepatikušos preci. Balstoties uz klienta izvēli tiek veidots preču grozs. Noformējot pasūtījumu, Klients norāda sekojošo informāciju:

Saņēmēja vārds, uzvārds; Piegādes adrese; Kontakttālrunis; Elektroniskā pasta adrese; Pēc Pasūtījuma veiksmīgas noformēšanas, Klientam uz elektroniskā pasta adresi tiek nosūtīta informācija par Pasūtījuma statusu. Pasūtījuma statuss norāda uz to, kura apstrādes posmā atrodas Klienta pasūtījums. Ja Klients noformēja preces pasūtījumu daudzumā, kas pārsniedz norādītās preces daudzumu Pārdevēja noliktavā, Pārdevējs par to informē Klientu, nosūtot elektronisko vēstuli uz elektronisko adresi, kuru Klients norādīja reģistrācijas laikā. Klientam ir tiesības apmaksāt un saņemt preci tādā daudzumā, kādā prece ir pieejama noliktavā vai anulēt doto pozīciju pasūtījumā vai, kā alternatīvo risinājumu pieņemt pārdevēja priekšlikumu par pasūtījuma noformēšanas atlikšanu līdz brīdim, kad norādītā prece būs pieejama Pārdevēja noliktavā nepieciešamā daudzumā. Ja klients savu lēmumu nav saskaņojis ar Pārdevēju 7 darba dienu laikā, Pārdevējam ir tiesības pilnībā anulēt šo pasūtījumu. Vietnē izvietoti informācijas materiāli nevar pilnībā atspoguļot preces īpašības (tajā skaitā arī krāsu, izmērus, tehniskos parametrus, formu). Pirms Pasūtījuma noformēšanas Klientam ir tiesības vērsies pie Pārdevēja ar Preces detaļu precizēšanu. Ja klients nav vērsies pie Pārdevēja pēc detalizētiem skaidrojumiem, uzskatāms, ka Klientam, noformējot pasūtījumu, nav radušās šaubas par preces īpašībām. Gadījumā, kad preces nav Pārdevēja noliktavā vajadzīgajā daudzumā, tajā skaitā no Pārdevēja neatkarīgo iemeslu dēļ, Pārdevējam ir tiesības anulēt doto pozīciju Klienta Pasūtījumā, informējot par to Klientu, nosūtot paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi, kuru Klients norādīja reģistrējoties vietnē. Interneta veikala www.organicshop.lv īpašnieki nenes atbildību par fotoattēlu krāsu parametru nodošanu pircēja displejā.

Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka Klients, izdarot Pasūtījumu, ir iepazinies un bez iebildumiem piekritis ar visiem Pārdevēja noteikumiem, ka arī ar visiem citiem pie Pasūtījuma norādītajiem nosacījumiem.

 

Preces apmaksa

Preces cena tiek norādīta vietnē. Gadījumā, ja tika norādīta nepareiza pasūtītās Preces cena, Pārdevējs pie pirmās iespējas informē Klientu lai anulētu vai apstiprinātu Klienta Pasūtījumu. Ja sazināties ar Klientu nav iespējams, minētais Pasūtījums tiek uzskatīts par anulētu. Ja Pasūtījums tika apmaksāts, Pārdevējs atgriež apmaksas summu. Klients norēķinās par izvēlēto preci ar vienu no www.organicshop.lv piedāvātajiem norēķināšanas veidiem. Ja Klients izvēlas vienu no tiešsaistes maksājumu metodēm, tad viņš apņemas samaksāt par precēm nekavējoties, pretējā gadījumā viņš zaudē tiesības celt pretenzijas par pārkāpumu attiecībā uz preču piegādes laiku, jo klienta pasūtījums tiek veidots tikai saņemot samaksu par precēm. Pārdevējam ir tiesības piešķirt Klientam atlaides Precei un piedāvāt Klientam piedalīties lojalitātes programmās. Pārdevējs ir tiesīgs tās grozīt vienpusējā kārtībā.

 

Preces atgriešana

Preci var atgriezt 14 dienas laikā. Precei jābūt oriģinalā, neatvertā iepakojumā. Ar Preces lietošanas uzsākšanu Patērētājs apliecina to, ka Prece atbilsts pasūtītai un nav atgriežama. Gadījumos, kad Preces tiek mainītas, un tām ir cenu atšķirība, klientam ir jāpiemaksā cenu starpību. Cenu starpība ir jāmaksā ar pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu.

 

Intelektuālais īpašums

Visas vietnē publicētās tekstuālās informācijas un grafisko attēlu kopēšana ir aizliegta. Vietnē izvietoti zīmolu, preču zīmju nosaukumi un logotipi pieder to īpašniekiem.

 

Garantijas un atbildība

Pārdevējs nenes atbildību par Klientam radušos zaudējumu, kas radies Preces nepareizas lietošanas rezultātā. Pārdevējs nenes atbildību par ārējo vietņu saturu un funkcionalitāti. Pārdevējam ir tiesības atdot vai kādā citā veidā nodot savas tiesības un pienākumus savstarpējās attiecībās ar Klientu trešajām personām. Interneta veikalā www.organicshop.lv īpašnieki nenes atbildību par fotoattēlu krāsu parametru nodošanu pircēja displejā.

 

Personīgās informācijas konfidencialitāte un drošība

 

Klienta informācijas sniegšana.

Reģistrējoties vietnē, Klients sniedz šādu informāciju:

Vārds, Uzvārds; Elektroniskā pasta adrese; Kontakttālruņa numurs; Preces piegādes adrese; Parole piekļuvei vietnei.

 

Klienta sniegtās informācijas izmantošana

Pārdevējs izmanto Klienta informāciju ar nolūku: Klienta reģistrācijai vietnē; Savu saistību izpilde attiecībā pret Klientu; Vietnes novērtēšanai un darba analīzei; Klienta informēšanai par kolekcijas papildinājumiem vai veiktajām akcijām.

 

Pārdevēja saņemtās informācijas izpaušana

Pārdevējs apņemas neizpaust no Klienta saņemto informāciju. Netiek uzskatīts par pārkāpumu informācijas par Klientu nodošana aģentiem un trešajām personām, kuras darbojas saskaņā ar Pārdevēju noslēgto līgumu ar nolūku Klienta priekšā pieņemto saistību izpildei. Netiek uzskatīts par noteikumu pārkāpumu informācijas izpaušana robežās, kas atbilst Latvijas Republikas likumdošanai. Pārdevējam ir tiesības izmantot „Cookies”, tehnoloģiju. „Cookies” nesatur konfidenciālo informāciju un informācija netiek nodota trešajām personām. Pārdevējs saņem IP adreses informāciju par vietnes www.organicshop.lv apmeklētājiem. Šī informācija netiek izmantota ar nolūku apmeklētāja personības noteikšanai. Pārdevējs nenes atbildību par Klienta vietnē publiskajā formā sniegto informāciju.

 

Komentāru publicēšana

Visi komentāri, kas tiek publicēti Viesu grāmatā un Preču komentāros tiek kontrolēti vai tie atbilst www.organicshop.lv komentāru publicēšanas noteikumiem. Ikviens publicēts komentārs internetveikalā automātiski nozīmē piekrišanu visiem komentāru publicēšanas noteikumiem. www.organicshop.lv vienmēr ir tiesības dzēst komentārus, kas neatbilst LR tiesību aktiem, citu personu tiesībām, un komentāru publicēšanas. www.organicshop.lv patur tiesības dzēst jebkuru Preču komentārus pēc saviem ieskatiem. Jebkura persona, kas publicē komentāru internetveikalā apstiprina, ka komentārs ir bez aizspriedumiem un neskarot trešās personas tiesības, un uzņemas atbildību par savu rīcību, ja tiktu pārkāpts augstāk minētais apstiprinājums.

 

Citi noteikumi

Attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Klients telefoniski +371-245-00-280 vai izmantojot e-pastu: info@organicshop.lv vēršas uz Klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risinās pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiks nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Ja tiesa atzīs par spēkā neesošu kādu no minēto Noteikumu punktu, tas nenozīmē, ka pārējie šo Noteikumu punkti uzskatāmi par spēkā neesošiem. Līgums ir sastādīts un saziņa starp Klientu un www.organicshop.lv notiek latviešu valodā.